Adatvédelmi tájékoztató

Kőrösi Krisztina adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kőrösi Krisztina által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a vállalkozó adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen tájékoztató a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül

a) Kőrösi Krisztina

Optimum Energia Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
9915 Nádasd, Vasúti út 5/1
Adószám: 26303774-1-18
Cgj: 18 06 106701

Telefon: +36208244397
E-mail: [kapcsolatfelvételi űrlap]

Tevékenysége során üzemelteti a fontosvagy.com honlapon szereplő szolgáltatásokat, hozzá érkeznek be a honlapon található űrlapokon keresztül elküldött üzenetek.

b) Erdélyi Károly ev.

Székhely: 9555 Kissomlyó, Újhegy u. 1030.

Adószám: 68480127-1-38
Nytsz.: 51805975

Cím: 9555 Kissomlyó, Újhegy u. 1030.
Telefon: +36208246731
Skype: erdelyik.hu
E-mail: [kapcsolatfelvétei űrlap]

Tevékenysége során üzemelteti a fontosvagy.com honlapot.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait használja.

2.8 Külső szolgáltató: az adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

a) C-Host Kft., 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43.

Erdélyi Károly egyéni vállalkozón keresztül a honlap tárhelyét és e-mail forgalmát biztosítja.

b) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

A Google Analytics szolgáltatást biztosítja, amelynek során a Google felhasználói fiókkal rendelkezők és belépett felhasználókról névre szóló, egyéb látogatókról anonim adatokat gyújt. A Google által gyűjtött adatokból Kőrösi Krisztina kizárólag a honlap működésével kapcsolatos látogatottsági adatokat kapja meg anonim módon.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.9 Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Amennyiben a honlap látogatója valamelyik űrlapon keresztül üzenetet, ajánlatkérést, megrendelést küld, úgy az adatkezelő rögzíti az üzenetet, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.2 Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

g) a Felhasználók jogainak védelme;

Az adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.2 Az Adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. beküldött üzenetben stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő, vagy megbízója vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

6.3 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

6.6 Az adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

6.7 Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az adatkezelő az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy atárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. A Felhasználó által küldött e-mailek (űrlapok) esetén, ha a felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. Ilyen indok lehet például megrendelt szolgáltatás folyamatos teljesítése.

7.2 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatás már nem veszi igénybe, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.4 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A felhasználó kérheti, hogy adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

8.2 A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

8.3 A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe.

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehetők felelőssé.

10.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja a jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

10.3 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

XI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

11.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

11.2 A Felhasználó következő látogatással elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az info@erdelyik.hu e-mail címen.

12.2 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

12.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Nádasd, 2020. június 19.